Professor 

Kensuke Nakamura


Graduate Students

Naoki Kakizaki

Keiichirou Takeuchi

Tomohiro Watanabe


Undergraduate Students

Kenta Arakawa

Kouki Saito

Tomohiro Shimizu

Kanato Suzuki

Hirohiko Takesada


Former Group Members 

Shuta Matsumoto


Kouki Ooyama

Takuya Kishi

Taiga Yamashiro

Mai Iwasa

Kazuki Saito

Kouki Satou

Keita Usui

Tomoki Kanzawa

Kazuhisa Shirae

Ryosuke Takahashi

Shigeto Hirose

Sayuki Igarashi

Yamato Netsu

Satoshi Nishizawa

Takumi Sasaki

Daisuke Kikuchi

Yuusuke Kimura

Yuuki Otabe

Naoki Shimura

Hideki Taniguchi